Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

 Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „Shevlad” (reģistrācijas Nr. 40003842925 , adrese – J. Vacieša 7-16, Rīga, Latvija, LV-1021), turpmāk tekstā – Eurostore.lv.

Eurostore.lv kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected] Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politikas 8. punktu.2. Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

- Fiziskajām personām - pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod Eurostore.lv jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

- Eurostore.lv noliktavas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

- Eurostore.lv  uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem (turpmāk - Klienti).


Eurostore.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Eurostore.lv e-komercijas sistēmas, papīra formātā vai telefoniski), un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

3. Personas datu apstrādes nolūki

Eurostore.lv apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

Biznesa plānošanai un analītikai:

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Eurostore.lv apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

Eurostore.lv likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

5. Personas datu apstrāde

Lietojot e-komercijas sistēmas Eurostore.lv, Jūs piekrītat, ka SIA „Shevlad” vai jebkura trešā persona, kas darbojas Eurostore.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

- Eurostore.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

- Citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.Eurostore.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Eurostore.lv var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas ar preču piegādēm vai pakalpojuma sniegšanu saistītas darbības. Attiecīgie Eurostore.lv sadarbības partneri ir uzskatāmi par Eurostore.lv datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem), un Eurostore.lv ir tiesības nodot Eurostore.lv sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai

Eurostore.lv sadarbības partneri nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Eurostore.lv prasībām un tiesību aktiem, un neizmanto personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Eurostore.lv uzdevumā.

6. Personas datu aizsardzība

Eurostore.lv neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 7. Personas datu glabāšanas ilgums

Eurostore.lv glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

8. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Eurostore.lv piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Eurostore.lv veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Eurostore.lv likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Eurostore.lv pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Eurostore.lv pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Eurostore.lv atbildi Klientam nosūta pa pastu uz tā norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
Eurostore.lv nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un, Klienta iebildumu gadījumā, veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

9. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), var dot Eurostore.lv interneta lapā Eurostore.lv, zvanot uz Eurostore.lv Klientu apkalpošanas centru vai klātienē Eurostore.lv Klientu apkalpošanas centrā.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem:
 
Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
Personas kontaktinformācija Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
Klienta dati Līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums
Klienta profilēšanas dati Piederība noteiktam segmentam
Pakalpojuma dati Servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas adrese, pakalpojuma cena
Pakalpojuma līguma dati Līguma numurs, parakstīšanas datums
Preces pirkuma dati Preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir -  interneta lapā Eurostore.lv, zvanot uz Klientu apkalpošanas centru vai klātienē Eurostore.lv Klientu apkalpošanas centrā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

10. Saziņa ar Klientu

Eurostore.lv veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru vai e-pasta adresi).

11. Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem, kas saistīti ar Eurostore.lv un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas), Eurostore.lv veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klients piekrišanu Eurostore.lv un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot pieteikšanas formās Eurostore.lv e-komercijas sistēmas (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz adresi [email protected]

Eurostore.lv pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Eurostore.lv, saistībā ar Klienta sniegto novērtējumu, var ar to sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju.

 

12. Citi noteikumi

 

Eurostore.lv ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, ievietojot aktuālo informāciju www.eurostore.lv e-komercijas sistēmas.

Par mums
Shevlad SIA
Reģ. numurs: 40003842925
Juridiskā adrese: Jukuma Vācieša 7-16, Rīga, LV-1021
Noliktavas adrese: Lubānas iela 78b, Rīga

Bankas rekvizīti:
LV08PARX0012726230002
PARXLV22, CITADELE AS

Apmaksa tiešsaitē:

Darba laiks
Aizvērts
Pirm - Piek: 9:00-18:00
Sestdiena: 9:00-15:00
Svētdiena: Slēgts
Kontakti
Telefona numurs: +371 29650250
E-Pasts: [email protected]
Sazināties ar atbalstu